Borussia

Heft Seite 301

Das Parthenon von Spree-Athen

Si.

22.04.1903 8, 17, 301