Schlachten bei Arras, Loos, Scarpe, Douai (1914/15, 1917, 1918)

Heft Seite 486

Offiziersgräber im Park bei Arras

Heinrich Kaiser

24.06.1915 20, 26, 486