Negri, Pola

Heft Seite 917

Epigrammatisches

(Kandidat) Jobs

19.09.1925 30, 38, 917

Heft Seite 1062

Neue Wege

(Kandidat) Jobs

31.10.1925 30, 44, 1062

Heft Seite 1112

Weltbummler Sirius

Stirius, Sirius

14.11.1925 30, 46, 1112