Seitz, Rudolf v.

: 15.6.1842 (München)

: 18.6.1910 (ebd.)