Auersperg, Karl Wilhelm Philipp Fürst v.

: 1.5.1814 (Prag)

: 4.1.1890 (ebd.)