Hume, David

: 7.5.1711 (Edinburgh)

: 25.8.1776 (ebd.)

Seite

Goya

11, 34, 730