Scharnhorst, Gerhard Johann David v.

: 12.11.1755 (Bordenau)

: 28.6.1813 (Prag)