Selbsttötungen / Schülerselbstmorde / Soldatenselbstmorde

Heft Seite 396

Schüler-Selbstmorde

Henry Bing

06.05.1906 11, 19, 396

Heft Seite 265

An Herrn Oberlehrer Faubel

[unsign. Text]

10.03.1908 13, 11, 265

Heft Seite 483

Schülerselbstmorde

[unsign. Text]

12.05.1908 13, 20, 483

Heft Seite 624

Zum neuesten Schülerselbstmord

Frido

23.06.1908 13, 26, 624

Heft Seite 884

Schulweisheit

-g-

09.09.1909 14, 37, 884

Heft Seite 959

Selbstmordmode

Khedive

30.09.1909 14, 40, 959