Wedel, Botho Graf v.

Heft Seite 447

Unbegreiflich

Karlchen

01.04.1914 19, 14, 447