Sektsteuer

Heft Seite 137

Das Volksgetränk!

Ki-Ki-Ki

25.02.1901 6, 9, 137