Archimedes von Syrakus

: um 287 v. Chr. (Syrakus)

: 212 v. Chr. (ebd.)

Seite

Hamerlings Philosophie

19, 28, 878