Dallwitz, Johann v.

: 29.9.1855 (Breslau)

: 2.8.1919 (Bosse /Holstein)