Hoffmann, Ludwig

: 30.7.1852 (Darmstadt)

: 11.11.1932 (Berlin)

Seite

An den Stadtbaurath Hoffmann

6, 42, 700